Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Definities

Verkoopplatform: website (brandhoutweb.be) van de bosgroepen waarop brandhout verkocht wordt.

Lasthebber: tussenpersoon die handelt in opdracht van en in naam van een lastgever (de verkoper). De lasthebber is niet betrokken bij verkoopcontracten en treedt enkel op als bemiddelaar.

Erkenningskaart: verplicht voor kopers en exploitanten die minstens 50 m³ hout per jaar en per adres kopen of exploiteren. Meer informatie over de regelgeving en de aanvraagprocedure is te vinden op www.houtverkopen.be

Partijen

Bosgroep: hierbij wordt de Bosgroep bedoeld waarbij de verkoper lid is en waarmee een overeenkomst werd afgesloten. De Bosgroep treedt op als lasthebber van de verkoper bij de verkoop.

Verkoper: boseigenaar of bosbeheerder van de te verkopen loten brandhout.

Koper: rechtspersoon of particulier die een lot brandhout koopt via het verkoopplatform.

Gebruiker van het verkoopplatform: rechtspersoon of particulier die zich geregistreerd heeft op het verkoopplatform.

Beheerder van het verkoopplatform: alle bosgroepen die hout verkopen via het verkoopplatform.

 

Hoofstuk I: Algemene bepalingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van brandhoutloten en worden aangevuld met bijzondere verkoopvoorwaarden zoals beschreven op het verkoopplatform. In geval van tegenstrijdigheden hebben de bijzondere verkoopvoorwaarden steeds voorrang op de algemene voorwaarden (met uitzondering rond aansprakelijkheid).

 

Hoofdstuk II: Registratievoorwaarden

Art. 1 Registreren

§ 1: Het gebruik van het verkoopplatform is enkel beschikbaar voor personen die legaal bindende contracten kunnen afsluiten onder de Belgische wetgeving.

§ 2: Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen deze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

§ 3: De Bosgroepen houden zich aan de privacywet en zullen registratie- en aankoopgegevens niet verstrekken aan derden.

§ 4: Het staat de beheerder van het verkoopplatform vrij een account na 2 jaar inactiviteit te verwijderen.

Art. 2 Gebruik van cookies

§ 1: Door zich te registreren gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van functionele en analytische cookies. De gebruiker kan zijn/haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de gebruiker doen via de instellingen van zijn/haar browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties onbruikbaar kunnen zijn.

 

Hoofdstuk III: Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Voorstelling van de te koop gestelde loten brandhout

§ 1: Voor elk lot wordt op voorhand een vaste verkoopsprijs vooropgesteld inclusief BTW.

§ 2: De loten worden verkocht zoals ze werden bekendgemaakt. In geval van onenigheid omtrent kwaliteit of volume kan de Bosgroep niet aansprakelijk worden gesteld.

Art. 2 Verkoop

§ 1: De verkoop komt tot stand, en is bijgevolg definitief na betaling van de factuur. Als de koper onmiddellijk de betaling van zijn koopsom uitvoert per online betaling geldt de betaling als onherroepelijke aanvaarding van zijn aankoop.

§ 2: Door het definitief worden van de verkoop verklaart de koper van het lot zich akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere verkoopsvoorwaarden voor het aangekochte lot.

§ 3: De prijzen zijn inclusief BTW. Op de prijzen zullen geen bijkomende kosten worden aangerekend. De koper heeft de keuze tot betaling per factuur of per online betaling met bankkaart.

§ 4: Bij de keuze voor betaling per factuur dient de koper een afschrift van betaling voor te leggen binnen de 3 kalenderdagen na de verzending van de factuur. De koper ontvangt hierop een betaalbevestiging. Indien er geen afschrift van betaling kan voorgelegd worden binnen de 3 kalenderdagen na het versturen van de factuur staat het de Bosgroep vrij om de loten opnieuw te koop aan te bieden en wordt de koper een dossierkost van 25 euro aangerekend. Bij de keuze voor betaling via het online betaalsysteem ontvangt de koper een betaalbevestiging na ontvangst van de betaling.

§ 5: Iedereen die meer dan 50m³ hout op stam per jaar koopt, moet in het bezit zijn van een erkenningskaart.

Art. 3 Rechtsvorderingen

§ 1: Elke rechtsvordering wordt ingesteld bij de rechtbank van Gent (voor de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw en Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw) of Oudenaarde (voor de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw), behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding.

 

Hoofdstuk IV: Exploitatievoorwaarden

Art. 1 Aanvang en beëindiging van de exploitatie

§ 1: Voorafgaand aan de start van de exploitatie dient de koper de loten te bezichtigen samen met de bosgroepcoördinator of zijn afgevaardigde. Deze bezichtiging geldt als kennismaking met het verkochte goed alsmede de exploitatievoorwaarden. Tijdens deze bezichtiging wordt tevens de startdatum van de exploitatie afgesproken. Als de koper de velling of ruiming aanvangt of hervat, dient de koper de Bosgroep (of de verkoper) daarvan minstens 3 werkdagen vooraf te verwittigen.

§ 2: In de periode tussen 1 april en 30 juni (schoontijd) mag niet in het bos gewerkt worden tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden. Indien de werken niet beëindigd zijn binnen de gestelde termijn zoals in de bijzondere voorwaarden beschreven, komt het verkochte hout terug toe aan de eigenaar onverminderd een eventuele schadevergoeding.

§ 3: De koper dient een kopie van de kapmachtiging (te ontvangen van de Bosgroep) bij zich te hebben als hij/zij in het bos aan het werk is. Dit document moet op elke vraag van de boswachter voorgelegd kunnen worden.

§ 4: Op zon- en feestdagen mag niet worden gewerkt in het bos.

Art. 2  Velling

§ 1: Enkel de gemerkte bomen met de in de bijzondere voorwaarden vermelde kleur mogen worden afgezaagd.

§ 2: Toekomstbomen aangeduid met blauwe verf mogen in geen geval gekapt worden, noch worden beschadigd.

Art. 3 Ruiming en transport

§ 1: Het merkteken moet op de boom blijven zolang die in het bos is. De twijgen en kleine takken mogen in het bos blijven liggen. Al het hout dikker dan 5 cm diameter dient door de koper geruimd te worden, tenzij anders vermeld in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het kleine takhout (< 5 cm diameter) mag blijven liggen, maar moet wel van de wegen, dreven en grachten verwijderd worden.

§ 2: Er mogen geen verkochte bomen op stam achterblijven. De bomen dienen op een maximumhoogte van 10 cm boven het maaiveld worden afgezaagd.

§ 3: Het gebruik van een tractor of andere exploitatiemachines op wielen voor het uitslepen van de boomstammen of het uitvoeren van het gezaagde hout is enkel toegestaan indien dit vermeld staat onder de bijhorende bijzondere voorwaarden of na voorafgaandelijke toelating van de Bosgroep. Bodemverdichting en spoorvorming dienen zo veel mogelijk tot een minimum beperkt te worden.

Art. 4 Schade aan bomen en struiken

§ 1: De koper dient de nodige maatregelen te nemen om de bomen in de gewenste richting te doen vallen, zodat geen of minimale schade wordt veroorzaakt aan de niet verkochte bomen, aanplantingen en te sparen natuurlijke zaailingen. Enkel de ontschorsing van toekomstbomen kan in principe aangerekend worden aan 5 euro per vierkante decimeter ontschorste oppervlakte of een fractie ervan. Voor te vermijden schade aan natuurlijke verjonging kan een schadevergoeding aangerekend worden.

§ 2: De koper is verplicht alle niet verkochte bomen en struiken onaangeroerd te laten. Wanneer niet verkochte bomen gebroken of omgeworpen zijn, moet de koper ze ter plaatse laten liggen en onmiddellijk de Bosgroep waarschuwen. Ook dode niet-aangeduide bomen mogen niet gekapt worden. Voor het kappen van niet verkochte bomen kan een schadevergoeding aangerekend worden.

Art. 5 Bevel tot stopzetting

§ 1: Het niet naleven van de verkoopsvoorwaarden kan leiden tot toekomstige uitsluiting van de brandhoutverkopen georganiseerd door de Bosgroepen.

§ 2: Bij de exploitatie is het dragen van de nodige beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbroek- en schoenen, oor- en oogbescherming) en de aanwezigheid van een EHBO-kit verplicht. De koper is exclusief aansprakelijk voor alle ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de exploitatie (velling en transport inbegrepen). De koper is ook verantwoordelijk voor elke persoon die hem bijstaat in de uitvoering van de werken.

Art. 6 Aansprakelijkheid

§ 1: De koper blijft zelf volledig verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de werken en is aansprakelijk voor alle mogelijke vormen van schade aan zichzelf, aan derden of aan infrastructuur. Indien er schade aan derden of aan de infrastructuur is, moet de koper de schade herstellen of vergoeden.

§ 2: De beschadiging, de diefstal of het verlies van het verkochte hout (hout op stam, geveld hout, nog niet geruimd of getransporteerd hout) is voor rekening van de koper.

Contactgegevens Oost-Vlaamse bosgroepen

  1. Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent  - 09-267.78.60 – bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be - Ondernemingsnummer en BTW: BE 0865 959 877
  2. Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent  - 09-267.78.60 – bosgroepmiddend@oost-vlaanderen.be - Ondernemingsnummer en BTW: BE 0865 959 877
  3. Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse – 055-21 62 80 – vlaamseardennen@bosgroep.be - Ondernemingsnummer en BTW: BE 0874 093 031