Privacy

Privacyvoorwaarden

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw (hierna BON genoemd), met maatschappelijke zetel Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer BE0865.959.877, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.brandhoutweb.be.

BON leeft als Belgische vennootschappen de Europese Verordening EU 2016/679, de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Wet van 13 juni 2005 betreffende het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie na.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

1.1 DE GEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT

In het registratieformulier op onze website: uw adres, eventuele bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, btw-plicht), e-mailadres, naam, voornaam & telefoonnummer.

1.2 DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

2.1 ALGEMENE DOELEINDEN

Uw persoonsgegevens worden verzameld om u de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren; de technische administratie van de website te beheren; na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

2.2 DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Wel kunnen uw contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) doorgegeven om een goede dienstverlening te bieden bij de contractuele afspraken of om navolging te geven aan correspondentie. BON ziet hierbij toe dat er op een veilige en vertrouwelijke manier met uw gegevens wordt omgegaan.

3. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de diensten, aangeboden op de website www.brandhoutweb.be te leveren met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

4. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

BON heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan BON aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

5. COOKIES

Om een goede werking van de website te garanderen werkt brandhoutweb.be met cookies en Google Analytics.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek door onze website weer geraadpleegd worden.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor je gebruiksgemak én voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeurinstellingen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Lees de privacyverklaring van Google Analytics voor meer informatie.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Dit Privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid.

7. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw registratie, aanvaardt u alle bepalingen van dit Privacybeleid en stemt u ermee in dat BON uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

8. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Wanneer BON je persoonsgegevens vraagt, heb je het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanbieden van onze dienstverlening kunnen verhinderen.

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen;

als je gegevens onjuist of onvolledig zijn, mag je ons vragen om deze te verbeteren;

je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens of je toestemming voor het gebruik van je gegevens intrekken.  We zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

- de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;

- de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken.

Je mag ons dus vragen al jouw gegevens te wissen. Dit recht is echter niet absoluut en de Bosgroep Oost-Vlaanderen heeft het recht je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer: de naleving van een wettelijke verplichting; facturatie of doorbetaling van subsidies; het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

In welbepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:

- je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de vzw nodig heeft om die juistheid te controleren;

- je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

je mag de door jouw verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij.

Om gebruik te maken van je rechten of een klacht in te dienen kan je een verzoek indienen door u te richten aan bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be of per post naar

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw

W. Wilsonplein 2

9000 Gent

 

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging  doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 02/07/2018

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.